Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti DEKRA CZ a.s. pro nákup zboží v e-shopu
znění účinné od 01.04.2020

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují závazky smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené mezi společností DEKRA CZ a.s., IČ: 49240188, se sídlem Türkova 1001/9, 1490 00 Praha (dále jen „DEKRA“) a jejím zákazníkem (dále jen „zákazník“), jejímž předmětem je dodání zboží (věci) společností DEKRA zákazníkovi (dále jen „smlouva“).

1.2. Zákazníkem může být podnikatel i spotřebitel.

1.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností DEKRA nebo s ní jinak jedná. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, jsou uvedena v čl. 6 těchto OP.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím e-shopu společnosti DEKRA na adrese https://eshop.dekra.cz/ (dále jen „e-shop“).

2.2. Objednávku produktů činí zákazník elektronicky z nabídky produktů uvedených v e-shopu; nabídka produktů uvedená v e-shopu je pouze indikativní a nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.3. Před odesláním objednávky má zákazník možnost prostřednictvím košíku měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Zákazník má možnost vytvořit si v e-shopu uživatelský účet, který zákazníkovi usnadní práci s objednávkami a poskytne mu přehled o veškerých objednávkách učiněných v e-shopu. Zaměstnanci a partneři společnosti DEKRA mají v e-shopu automaticky založený zvláštní uživatelský účet, do kterého se přihlašují svými přihlašovacími údaji bez nutnosti zakládat další uživatelský účet.

2.4. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje správnost objednávky, zavazuje se uhradit sjednanou cenu a náklady a dále potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito OP a dále s podmínkami zpracování jeho osobních údajů dostupnými na https://dekra.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

2.5. Zákazník uhradí společnosti DEKRA cenu zboží uvedenou v nabídce e-shopu a dále veškeré náklady objednávky, zejména náklady na dopravu a zvolený způsob platby. O veškerých cenách a nákladech objednávky vč. daní a poplatků je zákazník informován v rámci rekapitulace objednávky.

2.6. Smlouva mezi společností DEKRA a zákazníkem je uzavřena až okamžikem elektronického potvrzení objednávky zákazníka společností DEKRA na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Kopii těchto OP obdrží zákazník spolu s elektronickým potvrzením jeho objednávky. Okamžikem uzavření smlouvy (potvrzení objednávky zákazníka) se tyto OP stávají její součástí.

2.7. Společnost DEKRA si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zákazníkem objednané zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží anebo je zboží dlouhodobě nedostupné. V případě zrušení objednávky má zákazník právo na úplné vrácení již uhrazené kupní ceny.

3. Dodání zboží

3.1. Smlouvou se společnost DEKRA zavazuje, že zákazníkovi odevzdá jím objednanou věc nebo poskytne software a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci nebo licenci k software, a zákazník se zavazuje, že věc, případně software převezme a zaplatí společnosti DEKRA kupní cenu.

3.2. Společnost DEKRA si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se zákazník stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence.

3.3. Společnost DEKRA zákazníkovi odevzdá věc včetně všech dokladů, které se k věci vztahují, a to dle způsobu dopravy zvoleného zákazníkem. Společnost DEKRA splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.4. Nezvolí-li zákazník možnost osobního odběru a má-li společnost DEKRA věc odeslat, považuje se věc za odevzdanou zákazníkovi:

i. je-li zákazník podnikatelem, pak okamžikem předání věci prvnímu přepravci a umožněním zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci;
ii. e-li zákazník spotřebitelem, pak okamžikem předání věci zákazníkovi přepravcem.

3.5. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost DEKRA věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost DEKRA věc pro přepravu.

3.6. Společnost DEKRA odevzdá zákazníkovi zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li společnost DEKRA větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je zákazník bez zbytečného odkladu přebytečné množství odmítl.

3.7. Společnost DEKRA si vyhrazuje právo dodat zboží zákazníkovi, který si v rámci jedné objednávky nebo jednoho týdne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Společnost DEKRA provede expedici v souladu s požadavky zákazníka stanovenými v objednávce, jakmile bude uhrazena celková kupní cena; lhůta pro dodání zboží běží až po úplné úhradě kupní ceny. O postupu dle tohoto odstavce společnost DEKRA zákazníka vyrozumí.

3.8. Je-li předmětem koupě licence k software, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy společnost DEKRA zákazníkovi software zpřístupní.

3.9. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí software, získává zákazník nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci bez práva podlicence k užití takového software pro vlastní potřeby. Zákazník bere na vědomí, že software a jeho obsah chráněny autorskými právy a předpisy o duševním vlastnictví. Zákazník není oprávněn sám, ani neumožní jiné osobě, kopírovat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo se snažit odvodit zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla ze software nebo jeho částí ani pro ně vytvářet instalační program, obcházet technická omezení software nebo vytvářet jeho kopie. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí licence k software, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, byl-li mu přístup software poskytnut v této lhůtě (viz čl. 7.7 bod vii. těchto OP).

4. Vadné plnění a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Závazky stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

4.2. Společnost DEKRA plní vadně, nemá-li věc sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Společnost DEKRA zejména odpovídá za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal (viz čl. 3.4):

i.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
ii.  se zboží hodí k účelu, který společnost DEKRA uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
iii. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
iv. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
v.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou společnost DEKRA způsobila porušením své povinnosti.

4.4. Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím věci (viz čl. 3.4 těchto OP). Týž následek má, nepřevezme-li zákazník věc, ač mu s ní společnost DEKRA umožnila nakládat.

4.5. Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.6. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu, ledaže společnost DEKRA škodu způsobila porušením své povinnosti.

4.7. Má-li zboží vady, může zákazník požadovat opravu zboží anebo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo pouze na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada týká pouze součásti zboží a nelze-li vadu opravit, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit společnosti DEKRA kompletní zboží včetně veškerého příslušenství. Zákazníkovi, který je podnikatelem, nepřísluší v případě vadného plnění právo na dodání nové věci.

4.8. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost DEKRA nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost DEKRA nezjedná nápravu v přiměřené době.

4.9. Nebude-li v jednotlivém případě sjednáno jinak, je zákazník oprávněn uplatnit práva z vad:

i. je-li zákazník podnikatelem ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží;
ii. je-li zákazník spotřebitelem ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží; projeví-li se v tomto případě vada během prvních 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4.10. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží zejména v případech, kdy závada nebo poškození vznikly:

i.    mechanickým poškozením zboží;
ii.   prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno;
iii.  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
iv.   nesprávným užíváním;
v.    žíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
vi.   žíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
vii.  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;
viii. neodbornou instalací nebo obsluhou;
ix.  pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listu.

4.11. Odpovědnost společnosti DEKRA za vady se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí zákazníkem.

4.12. Zákazník má právo uplatnit svá práva z vadného plnění podle reklamačního řádu uvedeného níže v čl. 5 těchto OP.

5. Reklamační řád

5.1. Následující reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je-li zákazník spotřebitelem, pak rovněž ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5.2. V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce je zákazník povinen zjevné poškození zboží nebo jeho obalu ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Zákazník není povinen poškozené zboží od dopravce převzít, přičemž má povinnost o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informovat společnost DEKRA. Zákazník je povinen v den převzetí zboží řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství, přičemž jakékoli zjištěné vady či chybějící příslušenství má povinnost neprodleně uplatnit u společnosti DEKRA.

5.3. V případě osobního odběru zboží je zákazník povinen před převzetím zboží řádně zkontrolovat, přičemž je-li zboží vadné nebo nekompletní, není zákazník povinen zboží převzít. Okamžik převzetí zboží zákazníkem je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží ze společnosti DEKRA na zákazníka. Jestliže zákazník zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce, pouze pokud prokáže, že zboží bylo vadné již v okamžiku předání.

5.4. Práva z vad může zákazník uplatnit osobně na adrese sídla společnosti DEKRA anebo zasláním písemného reklamačního formuláře, a to elektronicky na adresu eshop.cz@dekra.com anebo poštou na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha. Reklamační formulář je k dispozici ZDE.

5.5. V reklamačním formuláři je zákazník povinen popsat uplatňované vady a způsob jejich projevu, dále uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace a uvést své kontaktní údaje. O přijetí reklamace vystaví společnost DEKRA spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel práva z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je požadovaný způsob vyřízení reklamace. Potvrzení předá společnost DEKRA spotřebiteli osobně anebo e-mailem.

5.6. Zákazník je povinen dopravit zboží k posouzení reklamace do společnosti DEKRA na adresu Türkova 1001/9, 149 00 Praha, a to osobně anebo prostřednictvím přepravce. V případě, že zákazník bude zasílat zboží přepravní službou, má povinnost reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství. Zákazník je povinen prokazatelně doložit, že zboží bylo zakoupeno v e-shopu DEKRA, proto by měl ke zboží přiložit rovněž kopii prodejního dokladu.

5.7. Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná, je-li zákazníkem podnikatel.

5.8. Zákazník je povinen poskytnout společnosti DEKRA veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství, jinak není společnost DEKRA povinna zboží přijmout k vyřízení reklamace. Před doručením kompletního a čistého zboží neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

5.9. O vyřízení reklamace společnost DEKRA informuje zákazníka e-mailem, prostřednictvím sms anebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci prostřednictvím přepravce, bude po vyřízení reklamace zasláno zpět na adresu zákazníka. Společnost DEKRA zašle spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

5.10. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží po vyřízení reklamace do 2 měsíců od vyřízení reklamace, je zákazník povinen zaplatit společnosti DEKRA poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

5.11.Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

5.12. Uplatnil-li spotřebitel práva z vadného plnění oprávněně, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (zejména poštovné za zaslání reklamovaného zboží). Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení reklamace. Podnikatel a spotřebitel, jehož reklamace byla zamítnuta, nemají nárok na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace.

6. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem

6.1. Ustanovení tohoto čl. 6 OP se užijí v případě, že je zákazník zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. Ustanovení tohoto čl. 6 OP obsahuje informace pro spotřebitele ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 2 občanského zákoníku.

6.2. Společnost DEKRA může po spotřebiteli požadovat uhrazení zálohy až do výše 100 % kupní ceny.

6.3. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy písemně odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha anebo elektronicky (emailem) na adresu eshop.cz@dekra.com. Pro odstoupení od smlouvy lze využit vzorový formulář ZDE.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy má zákazník povinnost zakoupené zboží nepoškozené, řádně zabalené a včetně veškerého příslušenství vrátit na adresu sídla společnosti DEKRA uvedenou výše. K vrácenému zboží zákazník přiloží doklad o zakoupeném zboží a oznámení o odstoupení od smlouvy, nezaslal-li ho společnosti DEKRA elektronicky. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

6.5. Vrátí-li zákazník zboží poškozené anebo nekompletní, má společnost DEKRA právo uplatnit své nároky vůči zákazníkovi a poměrně snížit vrácenou částku kupní ceny o hodnotu takových nároků vzniklých ze znehodnocení vráceného zboží.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost DEKRA zákazníkovi kupní cenu zboží sníženou o případné nároky jí vzniklé v souvislosti se znehodnocením vráceného zboží a dodatečné náklady na přepravu zboží na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Společnost DEKRA však není povinna vrátit zákazníkovi kupní cenu dle předchozí věty do doby, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu jejího sídla anebo než zákazník prokáže, že zboží odeslal.

6.7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

i.   o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
ii.  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
x.  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
vi. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
vii. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané s podnikatelem

7.1. Společnost DEKRA odpovídá v souvislosti s porušením smlouvy uzavřené s podnikatelem pouze za přímou majetkovou újmu způsobenou zaviněním společnosti DEKRA do souhrnné maximální výše 500.000,- Kč. Za vyšší nebo jinou újmu společnost DEKRA neodpovídá, ledaže se jedná o odpovědnost za újmu, kterou nelze dle obecných právních předpisů omezit anebo vyloučit. Společnost DEKRA dále v žádném případě neodpovídá v souvislosti s porušením smlouvy uzavřené s podnikatelem za újmu ve formě ušlého zisku.

7.2. V případě prodlení zákazníka, kterým je podnikatel, s úhradou kupní ceny, má tento zákazník povinen uhradit společnosti DEKRA smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky.

7.3. V případě, že zákazník, který je podnikatelem, dlouhodobě (více než 30 dní) anebo opakovaně (více jak 2x) neplní své povinnosti dle smlouvy, zejména je v prodlení s úhradou jakékoli platby dle smlouvy anebo je v prodlení s převzetím zboží, má společnost DEKRA dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové hodnoty objednávky, které se porušení povinnosti týká. V případech uvedených v tomto odstavci má společnost DEKRA rovněž právo od smlouvy odstoupit.

7.4. Smluvní pokuty jsou vždy splatné do 10 dnů od písemné výzvy oprávněné smluvní strany. Úhradou smluvních pokut nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

7.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7.6. Ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku se na smluvní vztah uzavřený mezi společností DEKRA a podnikatelem nepoužijí. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení smlouvy nebo těchto OP neovlivní vymahatelnost nebo platnost smlouvy nebo OP jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze ze smlouvy vyčlenit, aniž by tím pozbyla platnosti nebo účelu zamýšleného smluvními stranami.

8.2. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní plynoucí se řídí českým právním řádem. Pro veškeré spory související se smlouvou je místně příslušný český soud dle adresy sídla společnosti DEKRA se zachováním věcné příslušnosti.

8.3. V případě, že dojde mezi společnosti DEKRA a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se smlouvy, zboží nebo reklamace může zákazník kontaktovat společnost DEKRA osobně na adrese sídla, na telefonním čísle 267 288 221 anebo emailem na adrese eshop.cz@dekra.com.