Informace o zpracování osobních údajů


Společnost DEKRA CZ a.s., IČ: 49240188, se sídlem Türkova 1001/9, 149 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1967 (dále jen „prodejce“), zpracovává jako správce osobní údaje zákazníků nakupujících v internetovém obchodě.

Podrobnosti zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu:

1. Jaké údaje prodejce zpracovává

V rámci přijetí objednávky a uzavření a plnění smlouvy prodejce zpracovává osobní údaje zadané zákazníkem do jeho uživatelského účtu, především jméno a příjmení, doručovací adresu a e-mailovou adresu, na kterou prodejce zasílá potvrzení objednávky a potvrzení uzavřené smlouvy, vč. obchodních podmínek.

Při objednání zboží či služeb případně při vytvoření uživatelského účtu v e-shopu může zákazník vyplnit i další nepovinné údaje. Ty pomáhají prodejci k lepšímu a efektivnějšímu splnění smlouvy a komunikaci se zákazníkem. Nepovinné údaje poskytuje zákazník dobrovolně.

Prodejce dále zpracovává osobní údaje zákazníka, které zákazník sdělí prodejci v souvislosti s kontaktováním prodejce na zákaznické lince, při reklamaci či jiné komunikaci. Osobní údaje zákazníka za účelem jeho kontaktování v rámci marketingových kampaní prodejce užívá pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka.
Poskytujete-li zákazník prodejci osobní údaje třetích osob, je povinností zákazníka informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů prodejce.

Prodejce může automaticky zpracovávat cookies, a to za podmínek uvedených zde.

2. Důvody zpracování

Vzhledem k tomu, že podmínkou nákupu v e-shopu je povinná registrace a vytvoření uživatelského účtu, zpracovává prodejce osobní údaje zákazníka zadané do tohoto účtu za účelem správy účtu a zpřístupnění výhod, které se zřízením účtu souvisejí.
Osobní údaje zadané do uživatelského účtu zákazníkem zpracovává prodejce dále za účelem řádného přijetí a vyřízení objednávky zboží nebo služeb zákazníka. V souvislosti s uzavřenými smlouvami prodejce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem vyřízení požadavků, problémů, dotazů či reklamací zákazníka.

Osobní údaje zákazníka za účelem jeho kontaktování v rámci marketingových kampaní a zasílání e-mailových obchodních sdělení prodejce užívá pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka. Z odběru obchodních sdělení se může zákazník vždy snadno odhlásit úpravou nastavení svého uživatelského účtu nebo přímým kontaktováním prodejce.
Pomocí historie objednávek a chování zákazníka na webu dokáže prodejce nabídnout zákazníkovi relevantnější nabídky dalšího zboží či služeb, např. příslušenství k zakoupeným produktům či související zboží či kurzy. Na určitých místech zobrazuje prodejce takové produkty a služby, které odpovídají potřebám a zájmům zákazníka. K optimalizaci prvků na webu může prodejce využívat také specializované nástroje (např. Google Analytics, Facebook Analytics apod.).

Prodejce může osobní údaje zákazníka zpracovávat rovněž v případě, kdy je potřebuje k uplatnění svých práv a právních nároků, nebo v případě požadavků a kontrol prováděných orgány veřejné moci.

3. Právní podklady zpracování

Prodejce zpracovává osobní údaje zákazníka především z důvodu uzavření a plnění smlouvy, případně z důvodů vyžadovaných právními předpisy.

V rámci svého oprávněného zájmu může prodejce zpracovávat osobní údaje i k tomu, aby zákazníkovi mohl poskytnout relevantní obsah, tedy obsah, který je pro zákazníka zajímavý. Na základě oprávněného zájmu může prodejce zpracovávat zejména osobní údaje zadané do zákaznického účtu a cookies. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu lze vznést u prodejce námitku.

Pro účely zasílání obchodních sdělení a zpracování marketingových kampaní prodejce zpracovává osobní údaje zákazníka pouze na základě odvolatelného souhlasu zákazníka.

4. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V případě, že zákazník požaduje doručení zboží prostřednictvím přepravce, předává prodejce osobní a doručovací údaje zákazníka tomuto přepravci. Přepravce v takovém případě vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zákazníka, přičemž po dokončení přepravy je povinen tyto osobní údaje smazat.

Jiným subjektům prodejce předává osobní údaje pouze na výslovnou žádost zákazníka nebo z důvodů uvedených ve smlouvě se zákazníkem.

Prodejce nemá přístup k údajům o platebních kartách zákazníka ani tyto údaje nezpracovává. Údaji o platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

5. Doba a další podmínky zpracování

Osobní údaje zadané do uživatelského účtu zpracovává prodejce po dobu existence uživatelského účtu. Nemá-li zákazník u prodejce registrovánu žádnou aktivní objednávku, může kdykoli požádat prodejce o zrušení uživatelského účtu a výmaz tam zadaných osobních údajů. Tím není dotčeno právo prodejce zpracovávat osobní údaje zákazníka související z již vyřízenými objednávkami z důvodu plnění smlouvy, oprávněného zájmu anebo z důvodů vyžadovaných právními předpisy. Přeje-li se zákazník po zrušení uživatelského účtu vytvořit novou objednávku, je povinen se znovu registrovat.

Podmínky zabezpečení osobních údajů, práva a povinnosti subjektů údajů, jakož i další podrobnosti zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách zpracování osobních údajů dostupných zde.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů může zákazník kontaktovat prodejce na adrese Türkova 1001/9, 149 00 Praha, na tel. č. +420 267 288 (111/ 122) anebo prostřednictvím e-mailu na adrese eshop.cz@dekra.com.